Struktur for en trust og elementerne heri.

Settlor (stifter)
Den person som stifter og indskyder aktiver i en trust.

Trustee (forvalter)
Den person som forvalter en trust, og som har råderet over og ansvar for formuen. Der kan være en eller flere trustee’s.

Trustee skal handle i beneficiares (begunstigedes) bedste interesse. Hvis trustee ikke udøver sit hverv med tilstrækkelig omhu tilsidesætter han sine lovmæssige pligter. Trustee skal forvalte trusten efter bestemmelserne i trust deed (fundats) og tage ansvar for alle transaktioner.

En offshore trust etableret i Seychellerne skal have en trustee, der bor i Seychellerne, og som har en gyldig licens til at etablere en trustee service. Licensen udstedes af Seychelles Inter-national Business Authority. Det er tilladt at udpege en co-trustee, som ikke bor i Seychellerne.

Protector (beskytter)
Nogle settlors udpeger en protector, ofte en professionel rådgiver, som stifteren kender eller et nært familiemedlem. Han skal holde øje med trustens virksomhed. En protector kan ikke kontrollere en trust, men han kan få tillagt magt til at nedlægge veto mod bestemte beslutninger eller handlinger, f.eks. trustee’s beslutning om at indsætte nye beneficiaries eller fjerne nogle eksisterende. En protector kan også være tillagt magt til at fjerne eller indsætte en trustee. Protectors beføjelser fastlægges i et særligt dokument, Powers of Protector.

En protector burde egentlig være overflødig på grund af en trusts natur. Mange trusts har da heller ikke en protector. En protector er et forholdsvis nyt element, mens trusts uden protector har eksisteret i hundreder af år. Nogle mener, at en protector har en betroet opgave, andre at det er et overflødigt element. Der er således ikke etableret en klar retstilstand på området.

Beneficiaries (begunstigede)
Den/de person(er) som skal modtage udlodninger fra en trust.

Settlor beslutter, hvem trusten skal begunstige, og hvordan de hver især skal tilgodeses. Settlor kan udpege familiemedlemmer eller andre, herunder institutioner, som beneficiaries. Trusten kan f.eks. hjælpe med underhold, skolepenge eller til at finansiere et universitetsstudium.

Letter of Wishes (settlors ønsker)
Trustee administrerer trusten efter bedste evne i henhold til trust deed (fundats). Letter of Wishes er et supplerende dokument, der udtrykker stifterens ønsker og vejleder trustee’s forvaltning. I praksis vil trustee forvalte helt i overensstemmelse med Letter of Wishes, men trustee er ikke under alle omstændigheder juridisk forpligtet til at følge det. Det er en vejledning for trustee.

Forholdet mellem settlor, protector, trust, trustee og beneficiaries illustreres af denne figur:

Alle dokumenter – Letter of Wishes, Trust deed og Powers of Protector – udfærdiges som for-slag af Anglo-Corp efter nøje drøftelse med settlor: Dokumenterne fær¬dig¬gøres i tæt samarbejde med settlor, som endeligt bestemmer indhold og tekst.

Trust deed (fundats)
Fundats eller stiftelsesdokumentet er det primære juridiske dokument ved etablering af en trust. Trust deed fastslår den kendsgerning, at en trustee kommer til at besidde visse formue-goder, for at stille dem til rådighed for andre = beneficiaries. Trust deed beskriver i detaljer tustee’s pligter, navne på de beneficiaries og de aktiver, der indgår i trusten.

Trust deed bestemmer de arrangementer, som trustee skal bruge til at håndtere trustens aktiver. Det er som en kontrakt mellem settlor og trustee. I trust deed erklærer settlor, at han besidder visse aktiver på nogle nærmere betingelser. Betingelserne kan indeholde alle nød-vendige og fortrolige detaljer om, hvordan trusten skal vedligeholdes og forvaltes, hvor mange af trustens midler, der må uddeles, investeres eller på anden måde disponeres. Trust deed er et originalt juridisk dokument beregnet på en helt konkret situation og bestemte personer, selv om en del standardformuleringer ofte anvendes.

The Seychelles International Trusts Act tillader et trust deed at være meget fleksibelt. Sammen med Anglo-Corp og en licentieret trust service provider, kan settlor fastlægge sine Seychelles International Trust-fundats, så de dækker settlors særlige behov, ønsker og omstændigheder. Settlor får på denne måde skræddersyet dokumentet, så det sikres, at de overførte aktiver er lige præcis, hvad de skal være. Man kan endog i trust deed fastlægge, hvilke landes lovgivning, der skal lægges til grund ved konkrete forhold.

På trods af den helt særlige fleksibilitet, der opnås i Seychellernes gennem Seychelles International Trusts Act, er der nogle få krav til strukturen for en offshore trust, man skal være op-mærksom på:

  • Der skal være mindst én trustee boende i Seychellerne, og som har en trustee service provider-licence udstedt af Seychelles International Business Authority.
  • Flere trustee’s, som ikke bor i Seychellerne, er tilladt.
  • Settlor kan selv være beneficiary, men må aldrig være den eneste.
  • Settlor kan ikke på noget tidspunkt, mens trusten varer, bosætte sig i Seychellerne.
  • En Seychelles International Trusts kan eksistere i maksimalt 100 år. Efter udløbet af de 100 år, vil trusten automatisk slutte sin eksistens med en udlodning af resterende formuegoder til de tilbageværende beneficiaries, eller ved at anvende bestemmelser om ophør fastlagt i trust deed. Afslutningen af trusten kan ske tidligere end 100 år fra stiftelsen, hvis dette er fastlagt i trust deed.
  • 100 års maksimum gælder ikke for velgørende trusts eller formålsbestemte trusts, som kan have en kortere varighed.
  • Beneficiaries skal være identificerbare gennem navn eller er relation til en anden person.Når trust deed er fastlagt og færdigt, skal en Seychelles international trust registreres.

Tilbage til Trust fonde oversigt

Back to Top