Skatteundgåelse v/ skatteunddragelse.

En hel del af vore danske kunder samt nogle kommende danske kunder har kontaktet os i forbindelse med den omfattende media omtale, der for nylig blev udløst, da en nordjsællandsk velhaver blev anklaget for at have kørt 45 mio. kr. uden om det danske skattevæsen til en trust i Jersey.

Artiklen i JyllandsPosten efterlod det indtryk, at nu var der åbnet op for informationsudveksling Danmark og Jersey imellem. At den anklagede også i en kortere årrække har anvendt sit udenlandske kreditkort til at trække omkring 2 mio. kr. ud af danske pengeautomater, førte til opdagelsen af hans skatteunddragelse, der som bekendt er en strafbar handling.

Udveksling af skatteinformation
Den megen interesse omkring netop denne sag har medført, at vi har nærlæst et uddrag af internationale aftaler om udveksling af skatteinformation. Disse er udarbejdet af OECDs internationale ”Forum Working Group” for effektiv udveksling af information.
622 bilaterale aftaler er indgået mellem 2000 og 2012, og til illustration for intensiteten af denne kampagne kan det nævnes, at aftaler er indgået mellem Grønland og Macau samt Færøerne og Aruba.

Aftalerne har et antal fællesnævnere:
• de ønskede oplysninger må kun vedrøre personer om hvem det er påviseligt, at der er tale om skatteunddragelse.
• der skal fremvises omfattende oplysninger om den pågældende person og dennes formodede skattesvindel samt bekræftelse på, at sagen er under fortsat granskning af myndighederne.
• der skal foreligge en klar og begrundet årsag til anmodning om udlevering af oplysninger.

Realiteterne
Imidlertid kan den adspurgte jurisdiktion (i daglig tale kaldet skattely)
• uden begrundelse afvise at give informationen
• give informationen i den udstrækning det er tilladt under nationale love
• gøre et antal andre omstændigheder årsag til ikke at afgive den ønskede information
Det er således klart, at et antal jurisdiktioner med strenge love for bank hemmeligholdelse, så som Schweiz, Liechtenstein, Seychellerne og andre uafhængige områder, ikke nødvendigvis lader sig underkaste den pågældende aftale.

Desuden er idéen om masseudlevering af oplysninger om bankkonti en ren skrøne.
Prøv følgende link
http://www.oecd.org/document/7/0,3746,en_33873108_33873309_38312839_1_1_1_1,00.html

Back to Top