Foundations.

Historie

Da Romerriget gik under, var den katolske kirke de første til at anvende det koncept, som vi i dag kalder en foundation. Kirken blev anset for at være en “Himmelsk Foundation”, hvor dens forskellige organer havde legal kontrol over “fædrenes arv”.

En foundation blev indledningsvis etableret til alment nyttige formål. Den blev ikke brugt til private formål som at tjene familiernes individuelle interesser.

Konceptet med en “Private Foundation” er temmelig nyt og blev set første gang i 1926, hvor Fyrstendømmet Liechtenstein vedtog en “Lov om personer og virksomheder”, som for første gang etablerede et koncept for “Familie Foundation” til gavn og glæde for et eller flere familiemedlemmer samt regulær skatteplanlægning. I Panama blev en “Private Foundation” mulig fra 1995. Den blev skabt efter model fra reguleringen af foundations i Liechtenstein. Senere fremkom foundations i mange andre lande, bl.a. Seychellerne og Jersey i 2009, Isle of Man i 2011 og Guernsey i 2012. Panama er i dag hjemsted for mere end 400.000 foundations og corporations.

Jurisdiktioner, hvor Anglo etablerer foundations

Anglo er eksperter i oprettelse af foundations. Vi kan etablere foundations i en række europæiske jurisdiktioner såvel inden for som uden for EU samt i jurisdiktioner uden for Europa:

 • Curaçau
 • Guernsey
 • Jersey
 • Liechtenstein
 • Luxembourg
 • Malta
 • Panama
 • Seychellerne.

Struktur for en foundation og elementerne heri

En foundation har en founder, et council, en protector, beneficiaries, charter og regulations. Nedenfor er der forklaring på hvilken rolle, hver enkelt begreb spiller i en foundation.

Founder (stifter)

Den fysiske eller juridiske person, som er stifter af en foundation og som overfører en del af sine aktiver til denne foundation. Founder kan (for at undgå offentlighed) være anonym. Founder kan være en juridisk person, f.eks. en virksomhed, en trust, en anden familiefond eller foundation.

Council (administrationen)

Et council tjener samme formål som en direktion i en virksomhed. Council kan bestå af en eller flere personer (fysiske eller juridiske personer), der varetager ledelsen af foundation. Council kan udpege eller fjerne beneficiaries, afhænde aktiver og ændre eller opløse foundation. Charter fastlægger hovedlinjerne, herunder ansvar og roller for council. Council kan holde møder hvor som helst i verden. Der skal til stadighed føres referater af møder i council.

En founder eller protector kan indgå i council, forudsat at founder/protector ikke er de eneste medlemmer af council. Council leder og udfører alle forretninger i en foundation.

Protector (beskytter).

En foundation kan i sit charter udpege en protector. En founder, council og benefiaiaries kan udpeges som protector. Dog kan et council eller beneficiaries ikke være protector, hvis de kun består af en person. Bestemmelserne i charter fastlægger muligheder og begrænsninger for protectors rolle og ansvar. Pligterne kan også være udnævnelse eller fjernelse af council eller enhver opgave, founder beder protector udføre. Protectors rettigheder og pligter fremgår af charter.

Beneficiares (begunstigede)

Founder kan udpege beneficiaries eller grupper af beneficiaries i regulations. Council kan udpege beneficiaries, hvis sådanne ikke er udpeget af founder. Founder kan være ene beneficiary, såfremt der er udpeget en anden beneficiary i tilfælde af founders død eller manglende juridisk handleevne.

Charter (vedtægter)

Et dokument, der formelt etablerer foundation, og som registreres offentligt og er kendt af omverdenen. Charter indeholder detaljer som founders navn og formålet med foundation, dens varighed, aktiver, den registerende agents navn og adresse, de rettigheder, som founder beholder for sig selv, udnævnelse af en protector og dennes rolle såvel som ansvar henlagt til council.

Regulations (fundats)

Et privat dokument, som ikke skal undergives nogen form for offentlighed eller offentlig registrering.

I nedenstående figur er angivet de mest karakteristiske elementer i en foundation-struktur.

 

foundations

Navn på en foundation

Navnet kan vælges forholdsvis frit. Ord og sætninger som supplement til det grundlæggende navn, kan referere til founder personligt, til hans arvinger eller beneficiaries eller til formålet med foundation, dens domicil eller ren fantasi. Det meste accepteres så længe navnet i sin helhed ikke er misvisende, umoralsk eller ulovligt. Navnet skal indeholde ordet foundation.

Formål med en foundation

Selv om der er mindre forskelle fra den ene jurisdiktion til den anden, er der en række fælles træk. En foundation tilføjer nye dimensioner til opgaven med at beskytte aktiver og værdier, ligesom den indgår i planlægningen af en skattestrategi. De væsentligste formål med etablering af en foundation er oftest:

 • Skatteplanlægning
 • Beskyttelse af værdier og aktiver.
 • Beskyttelse mod kreditorer
 • Planlægning af arv og succession.
 • Beskyttelse af familievirksomheder.
 • Sikring af kontinuerlig overførsel til næste generation.
 • Beskyttelse af værdier for personer, der er ude af stand til selv at tage vare på egne forhold, f.eks. mindreårige eller personer med visse handicaps.
 • Investering i offshore selskaber
 • Hjælp og bistand til familiemedlemmer eller andre med særlige behov (støtte til studier, bosættelse, start af virksomhed og andet).
 • En raffineret erstatning for testamenter, ægtepagter m.m.
 • Kan modtage og eje aktier, udbytter, obligationer, bankindeståender, fast ejendom, kunstsamlinger eller andre værdifulde aktiver.
 • Kan modtage betaling for ophavsrettigheder og udbytter af patenter.
 • Kan eje livsforsikringspolicer.
 • Kan virkeliggøre founders ønsker i fuld fortrolighed og anonymitet.
 • Udskiller foundations aktiver fuldt fra founders øvrige aktiver og giver derfor fuld beskyttelse i forhold til andre parter (kreditorer, offentlighed, myndigheder).

Fordele

 • Anonym founder er tilladt.
 • En foundation kan modtage aktiver fra andre end founder.
 • Et fremragende redskab til at sikre fuld anonymitet for en investor.
 • Founder har ret til ovedrage sine rettigheder, sin indflydelse, fuldmagter og forpligtelser til en anden person, som herefter bliver anset for at være founder.

I en foundation beholder founder retten til at:

 • Foretage investeringsaktiviteter.
 • Foretage tilføjelser til regulations.
 • Udpege eller fjerne council-medlemmer.
 • Udpege eller fjerne enhver rådgiver.
 • Ændre rettigheder eller begrænsninger for enhver beneficiary.
 • Tilføje eller fjerne enhver beneficiary.
 • Ophæve foundation.
 • Beskytte mod regler om tvangsarv.

Udførelse af forretningsmæssige aktiviteter er i almindelighed ikke tilladt for en foundation, men en foundation kan eje en erhvervsdrivende virksomhed, f.eks. et holdingselskab eller et driftsselskab.

Dokumentation

Før processen med etablering af en foundation kan begynde, skal nogle ”kend din kunde”- informationer og et antal dokumenter foreligge. Det er:

 • Forslag til navn for foundation.
 • Founders navn og adresse.
 • Formålet med foundation.
 • Aktiver, der skal overdrages til foundation.
 • Council og dets beføjelser.
 • Protectors rettigheder.
 • Notariseret pas for founder, protector, council og beneficiaries.

Founder udfærdiger – med Anglo’s hjælp – et Letter of Wishes, som bestemmer præcis hvordan foundations aktiver skal behandles, hvis der indtræffer en situation, hvor founder dør eller bliver ude af stand til at træffe beslutninger. Det bestemmer også fordeling til beneficiaries. Dette er nøgleelementer, som kræver god tid for founder til at forberede og overveje. Der er ingen særlig formular for Letter of Wishes, men jo mere præcist og udtømmende dokumentet er, jo bedre. De fleste founders ønsker at bevare Letter of Wishes privat, hvorved såvel beneficiaries som protector er anonyme for omverdenen.

Indholdet af Letter of Wishes overføres direkte til regulations. Disse bestemmer, hvad der kan ske i foundation, og de er indrettet på at tage højde for forunders ønsker inklusive indholdet af Letter of Wishes.

”Kend din kunde”-information og forberedelse af Letter of Wishes leveres i udkast af og færdiggøres i tæt samarbejde med Anglo, hvis vejledning er et afgørende led i vores indsats. Vedtægter og fundats er forberedt af kvalificerede juridiske rådgivere i den pågældende jurisdiktion.

Offshore foundations i forhold til offshore familiefonde

Der er nogle vigtige forskelle mellem offshore foundations og offshore familiefonde, som ofte afgør valget af finansielt redskab. Disse er især:

Offshore foundations Offshore familiefonde
En uafhængig juridisk person, der ejer aktiver i eget navn. Er ikke en separat juridisk identitet adskilt fra sine trustees.
Council indgår aftaler i foundations navn. Trustees indgår aftaler i eget navn.
Sammenlægning er mulig. Familiefonde kan ikke sammenlægges.
Varighed er uendelig. Varighed er tidsbegrænset.
Founder kan bevare rettigheder, pligter og indflydelse efter regulations. Settlor kan ikke bevare rettigheder for sig selv.
Ledes af et council. Trustees leder trust fonden.
Skal lave referat af møder Skal ikke nødvendigvis holde møder.
Charter er offentligt og regulations er privat. Fundats er privat, fordi en familiefond er en privat aftale, ikke en juridisk enhed.
Bindingerne i charter er sædvanligvis mere begrænsede end i en familiefond. Trustee har ubegrænset magt over aktiverne.
Har deres unikke grundlag i civil law (vesteuropæisk retssystem, Romerret). Har deres rødder i common law (retssystem for engelsksprogede lande).

Disse forskelle er vigtige for en person, som ønsker at anbringe sine aktiver for at sikre fremtiden for beneficiaries, der er afhængige af ham/hende, men som samtidig ønsker at fastholde indflydelse og kontrol over disse aktiver i sin levetid. Hvis man har overdraget sine aktiver til en familiefond og trustee, er det uigenkaldeligt. Fælles for familiefonde og foundations er effektiv skatteplanlægning. De er begge raffinerede versioner af et testamente.

Foundations er et omfattende emne. Vi anbefaler, du kontakter os og aftaler et personligt og uforpligtende møde hos dig i Danmark, eller hvor det må passe dig bedst.

Ring fra Danmark på: 7044 4024 eller +44 (0) 1473 249 024
Email: info@anglo-corp.dk
Skype: anglo-corp

Back to Top