Familiefonde.

Kort og godt: Hvad er en familiefond?

En familiefond stiftes ved, at en settlor (stifteren) overdrager sin formue eller en afgrænset del af denne til en trustee (en betroet person med relevante kvalifikationer), der kan og skal råde over formuen til bedste for en eller flere beneficiaries (begunstigede), som kan være settlor selv eller andre personer eller formål udpeget af settlor. Et formål kan være at sikre familien økonomisk, herunder at sikre økonomiske midler til en umyndig eller andre, der ikke selv kan tage vare på deres økonomi. En familiefond må ikke forveksles med et testamente, da et testamente ikke giver den beskyttelse eller de fordele der tilvejebringes i en familiefond.

Trustee ejer og forvalter formuen, men holder den adskilt fra egen formue. Trustee kan og skal forvalte formuen bedst muligt. Han kan beregne sig et rimeligt vederlag for sin indsats, men må ikke selv indgå handler med familiefonden. Trustee’s personlige kreditorer kan ikke søge sig fyldestgjort i fondsmidlerne. Går trustee konkurs, skal midlerne holdes adskilt fra hans bo. Det samme gælder ved trustee’s død.

En række lande har i modsætning til Danmark en særlig lovgivning om familiefonde. Hvis en dansker som settlor etablerer en offshore familiefond i et af disse lande, kan der opnås en række fordele, f.eks. lav eller ingen beskatning af familiefondens afkast, og hermed større udlodning til beneficiaries.


Jurisdiktioner, hvor Anglo etablerer  familiefonde

Anglo-Corp har udviklet ekspertise i at etablere offshore familiefonde. Vi kan etablere en offshore familiefond mange steder I verden, men vi har valgt at specialisere os i følgend jurisdiktioner:

 • Cook Islands
 • Curaçau
 • Gibraltar
 • Guernsey
 • Hong Kong
 • Jersey
 • Liechtenstein
 • Malta
 • Panama
 • Seychellerne

Efter mange års erfaring har vi gjort Seychellerne til vores vigtigste jurisdiktion. Derfor er Seychellerne behandlet mere omfattende i dette dokument. Anglo-Corps eget administrationsselskab har i mange år været beliggende i Seychellerne.

Struktur for en familiefond og elementerne heri

Settlor (stifter)

Den person som stifter og indskyder aktiver i en familiefond.

Trustee (forvalter)

Den person som forvalter en familiefond, og som har råderet over og ansvar for formuen. Der kan være en eller flere trustee’s.

Trustee skal handle i beneficiares (begunstigedes) bedste interesse. Hvis trustee ikke udøver sit hverv med tilstrækkelig omhu tilsidesætter han sine lovmæssige pligter. Trustee skal forvalte familiefonden efter bestemmelserne i trust deed (fundats) og tage ansvar for alle transaktioner.

En offshore familiefond etableret i Seychellerne skal have en trustee, der bor i Seychellerne, og som har en gyldig licens til at etablere en trustee service. Licensen udstedes af Seychelles International Business Authority. Det er tilladt at udpege en co-trustee, som ikke bor i Seychellerne.

Protector (beskytter)

Nogle settlors udpeger en protector, ofte en professionel rådgiver, som stifteren kender eller et nært familiemedlem. Han skal holde øje med trustens virksomhed. En protector kan ikke kontrollere en familiefond, men han kan få tillagt magt til at nedlægge veto mod bestemte beslutninger eller handlinger, f.eks. trustee’s beslutning om at indsætte nye beneficiaries eller fjerne nogle eksisterende. En protector kan også være tillagt magt til at fjerne eller indsætte en trustee. Protectors beføjelser fastlægges i et særligt dokument, Powers of Protector.

En protector burde egentlig være overflødig på grund af en familiefonds natur. Mange familiefonde har da heller ikke en protector. En protector er et forholdsvis nyt element, mens familiefonde uden protector har eksisteret i hundreder af år. Nogle mener, at en protector har en betroet opgave, andre at det er et overflødigt element. Der er således ikke etableret en klar retstilstand på området.

Beneficiaries (begunstigede)

Den/de person(er) som skal modtage udlodninger fra en familiefond.

Settlor beslutter, hvem familiefonden skal begunstige, og hvordan de hver især skal tilgodeses. Settlor kan udpege familiemedlemmer eller andre, herunder institutioner, som beneficiaries. Familiefonden kan f.eks. hjælpe med underhold, skolepenge eller til at finansiere et universitetsstudium.

Letter of Wishes (settlors ønsker)

Trustee administrerer familiefonden efter bedste evne i henhold til trust deed (fundats). Letter of Wishes er et supplerende dokument, der udtrykker stifterens ønsker og vejleder trustee’s forvaltning. I praksis vil trustee forvalte helt i overensstemmelse med Letter of Wishes, men trustee er ikke under alle omstændigheder juridisk forpligtet til at følge det. Det er en vejledning for trustee.

Forholdet mellem settlor, protector, famliefond, trustee og beneficiaries illustreres af denne figur:

Alle dokumenter – Letter of Wishes, Trust deed og Powers of Protector – udfærdiges som forslag af Anglo-Corp efter nøje drøftelse med settlor: Dokumenterne færdiggøres i tæt samarbejde med settlor, som endeligt bestemmer indhold og tekst.

Trust-chart

Trust deed (fundats)

Fundats eller stiftelsesdokumentet er det primære juridiske dokument ved etablering af en familiefond. Trust deed fastslår den kendsgerning, at en trustee kommer til at besidde visse formue-goder, for at stille dem til rådighed for andre = beneficiaries. Trust deed beskriver i detaljer tustee’s pligter, navne på de beneficiaries og de aktiver, der indgår i familie fonden.

Trust deed bestemmer de arrangementer, som trustee skal bruge til at håndtere familiefondens aktiver. Det er som en kontrakt mellem settlor og trustee. I trust deed erklærer settlor, at han besidder visse aktiver på nogle nærmere betingelser. Betingelserne kan indeholde alle nødvendige og fortrolige detaljer om, hvordan familiefonden skal vedligeholdes og forvaltes, hvor mange af familiefondens midler, der må uddeles, investeres eller på anden måde disponeres. Trust deed er et originalt juridisk dokument beregnet på en helt konkret situation og bestemte personer, selv om en del standardformuleringer ofte anvendes.

The Seychelles International Trusts Act tillader et trust deed at være meget fleksibelt. Sammen med Anglo-Corp og en licentieret trust service provider, kan settlor fastlægge sine Seychelles International Trust-fundats, så de dækker settlors særlige behov, ønsker og omstændigheder. Settlor får på denne måde skræddersyet dokumentet, så det sikres, at de overførte aktiver er lige præcis, hvad de skal være. Man kan endog i trust deed fastlægge, hvilke landes lovgivning, der skal lægges til grund ved konkrete forhold.

På trods af den helt særlige fleksibilitet, der opnås i Seychellerne gennem Seychelles International Trusts Act, er der nogle få krav til strukturen for en offshore familiefond, man skal være opmærksom på:

 • Der skal være mindst én trustee boende i Seychellerne, og som har en trustee service provider-licence udstedt af Seychelles International Business Authority.
 • Flere trustee’s, som ikke bor i Seychellerne, er tilladt.
 • Settlor kan selv være beneficiary, men må aldrig være den eneste.
 • Settlor kan ikke på noget tidspunkt, mens familiefonden varer, bosætte sig i Seychellerne.
 • En Seychelles International Familiefond kan eksistere i maksimalt 100 år. Efter udløbet af de 100 år, vil familiefonden automatisk slutte sin eksistens med en udlodning af resterende formuegoder til de tilbageværende beneficiaries, eller ved at anvende bestemmelser om ophør fastlagt i trust deed. Afslutningen af familiefonden kan ske tidligere end 100 år fra stiftelsen, hvis dette er fastlagt i trust deed.
 • Beneficiaries skal være identificerbare gennem navn eller en relation til en anden person.

Når trust deed er fastlagt og færdigt, skal en Seychelles international trust registreres.

Andre forhold

De bedst egnede jurisdiktioner for en offshore familiefond er steder, som bruger engelsk common law og lighed som grundlag for dets juridiske system. Det vil i de fleste tilfælde sige lande i det engelske statssamfund (Commonwealth).

En offshore familiefond kan etableres enten som genkaldelig eller uigenkaldelig. En genkaldelig familiefond kan bringes til ophør eller ændres af stifteren, enten ved udløb af en forud fastsat periode eller når som helst. En uigenkaldelig trust kan ikke bringes til ophør af stifteren, der heller ikke kan ændre på bestemmelserne i familiefonden. Om en trust fond oprettes genkaldelig eller uigenkaldelig afhænger af formålet med familiefonden og stifterens særlige omstændigheder eller ønsker.

Uanset om en familiefond er genkaldelig og uigenkaldelig, kan bestemmelserne om udlodning til beneficiaries være faste eller fleksible. Hvis udlodningsbestemmelserne er faste, vil de være fastlagt i trust deed, og trustee har ingen mulighed for at ændre på disse bestemmelser. Hvis bestemmelserne giver mulighed for fleksibilitet og ændringer, kan trustee ændre udlodningen mellem de begunstigede samt ændre de begunstigedes placering blandt andre begunstigede. Denne fleksibilitet er ofte nødvendig for at tilgodese formålet med optimal skatteplanlægning.

Formål og hensigt med en familiefond

Almindelige formål med at etablere en familiefond kan være:

 • Beskyttelse af privatlivets fred. En familiefond kan etableres simpelthen for at undgå at en formue og dens anvendelse friholdes for offentlighedens, herunder pressens, søgelys.
 • Beskytte ødsle personer. En familiefond kan bruges til at beskytte beneficiaries (også egne børn) mod deres egen mangel på evne til at administrere penge. Dette er særligt nyttigt, hvis stifteren ikke ønsker sin formue bortødet. Domstolene anerkender generelt ”ødelandklausuler” i forhold til beneficiaries og deres kreditorer, men ikke mod en settlers kreditorer.
 • Umyndige personer. Beskyttelse af umyndige personer, som ikke selv er i stand til at forvalte deres aktiver, f.eks. mindreårige og svært fysisk eller psykisk handicappede.
 • Støtte til familiemedlemmer. Etablere støtte til familiemedlemmer eller andre personer (til studier, bolig, start af virksomhed osv.).
 • Opretholdelse af familievirksomheder. Beskyttelse af familiens virksomhed og dens overgang til næste generation.
 • Beskyttelse af aktiver. Familiefonde er almindeligt anvendt til at bevare og beskytte aktiver som f.eks. investeringer, aktier i både noterede og ikke noterede virksomheder, obligationer, bankindeståender, fast ejendom, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, royalties, kunstsamlinger, livsforsikringspolicer for stifteren m.m.
 • I stedet for et testamente. Familiefonde er ofte anvendt som forfinede erstatninger for testamenter.
 • Virksomheder og medarbejdere. Familiefonde er meget anvendt af virksomheder til belønning af medarbejdere, til fratrædelsesordninger og aktieoptionsordninger.

Er en Offshore Familiefonds-løsning det rigtige for mig?

En familiefond er en løsning for personer som:

 • Ønsker at bevare og sikre deres formue mod usikkerhed i forhold til politiske systemer, økonomiske trusler eller familien.
 • Ønsker at overføre deres formue til arvinger på en skatteeffektiv måde.
 • Ønsker at beskytte deres besiddelser for at maksimere velstanden for familiemedlemmer eller andre.
 • Ønsker at overføre deres værdier til arvinger i overensstemmelse med deres ønsker og ikke efter lovbestemmelser i det land, hvor de selv og beneficiaries opholder sig.
 • Ønsker på et sted at samle de aktiver, de ejer rundt om i verden.
 • Ønsker at minimere eller helt fjerne skatter i forbindelse med stifterens død.

Offshore Familiefond sammenlignet med Offshore Foundation

Der er nogle betydningsfulde forskelle mellem familiefonde og foundations, forskelle som ofte afgør hvilket finansielt ”fartøj”, man vælger at bruge. Se oversigten nedenfor.

Offshore familiefond Offshore foundation
Er ikke en separat juridisk identitet adskilt fra sine trustees. En uafhængig juridisk identitet, der ejer aktiver i eget navn.
Trustee indgår aftaler i eget navn. Rådet indgår aftaler i foundations navn.
Familiefonde kan ikke sammenlægges. Sammenlægning er mulig.
Varighed er tidsbegrænset. Varighed er uendelig.
Settlor kan ikke bevare rettigheder for sig selv. Stifter kan bevare rettigheder, pligter og indflydelse efter vedtægterne.
Trustee leder familiefonden. Ledes af et råd.
Skal ikke nødvendigvis holde møder. Skal lave referat af møder.
Fundatsen er privat, fordi en familiefond er en privat aftale, ikke en juridisk enhed. Vedtægt (charter) er et offentligt dokument, mens fundatsen (regulations) er privat.
Trustee har ubegrænset rådighed over familiefondens aktiver. Bindinger i vedtægter er sædvanligvis mere begrænsede end i en trust fond.
Familiefond har sine rødder i common law (retssystem for engelsksprogede lande) Foundations har sit grundlag i civil law (vesteuropæisk retssystem, Romerret)

Alle disse forskelle er meget vigtige for en person, som ønsker at anbringe sin formue til fordel for personer, hvis fremtid er afhængig af dette, men som samtidig ønsker at bevare kontrollen med sin formue, så længe han selv lever. For de fleste mennesker er en uigenkaldelig overdragelse af deres ejendom ikke noget, man bare lige gør.

Dette er ikke en udtømmende liste af alle karakteristika for en offshore trust fond. Det anbefales klienten at aftale et uforbindende møde med en af Anglo-Corp’s trust fond og foundation specialister for i detaljer at drøfte hvilke muligheder, der er til rådighed ud fra klientens præcise, personlige og finansielle forhold.

Familiefond er et omfattende emne. Vi anbefaler, du kontakter os og aftaler et personligt og uforpligtende møde hos dig i Danmark, eller hvor det må passe dig bedst.

Ring fra Danmark på: 7044 4024 eller +44 (0) 1473 249 024
Email: info@anglo-corp.dk
Skype: anglo-corp

Back to Top